fbpx

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

   De definities hebben in het kader van deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

   1.1  Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, geldend voor de rechtsbetrekking tussen de Cursist en BROW STUDIO ACADEMY;

   1.2  Overeenkomst: iedere overeenkomst die BROW STUDIO ACADEMY met de Cursist aangaat en alle daaruit voortvloeiende en/of mee samenhangende Overeenkomsten;

   1.3  Medewerker: een natuurlijke persoon die werkzaam is bij of verbonden is aan BROW STUDIO ACADEMY of BROW STUDIO, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst;

   1.4  Offerte: het vrijblijvende aanbod door BROW STUDIO ACADEMY aan de Cursist gedaan;

   1.5  De Cursist: de natuurlijk persoon die met BROW STUDIO ACADEMY een Overeenkomst sluit en/ of gebruik maakt van de diensten van BROW STUDIO ACADEMY;

   1.6  Partijen: BROW STUDIO ACADEMY en de Cursist gezamenlijk;

   1.7  Diensten: alle door BROW STUDIO ACADEMY aan de Cursist geleverde en te leveren diensten;

   1.8  Intellectueel eigendom: alle intellectuele eigendomsrechten van BROW STUDIO ACADEMY, waaronder begrepen het auteursrecht, modellenrecht en het merkenrecht;

   1.9  Persoonsgegevens: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

   1.10    Dagen: alle kalenderdagen;

   1.11 De Website: de website www.brow-academy.com;

   1.12    Partijen: de Cursist en BROW STUDIO ACADEMY gezamenlijk;

   1.13 Overmacht: elke van de wil van BROW STUDIO ACADEMY onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst te voorzien in het bedrijf van BROW STUDIO ACADEMY of haar toeleveranciers en voorts alle omstandigheden waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs van BROW STUDIO ACADEMY niet kan worden gevraagd;

   1.14    Niet toe te rekenen tekortkoming: onder andere oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, fabrieksstoornis, staking, storing van systemen/software, blokkades, uitsluiting, verkeersstoornis, ziekte van personeel, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door derde(n);

   1.15 BROW STUDIO ACADEMY: Handelsnaam van “BROW STUDIO ACADEMY B.V.”, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer ‘’83224572’’.

 

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

   2.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van BROW STUDIO ACADEMY en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen BROW STUDIO ACADEMY en de Cursist, alsmede op alle offertes en opdrachten, hoe ook genaamd, waarbij BROW STUDIO ACADEMY zich verbindt of zal verbinden om diensten uit te voeren voor de Cursist en/of om Producten te leveren.

   2.2  De tekst van deze Algemene Voorwaarden wordt langs elektronische weg aan de Cursist ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de Cursist op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen. Tevens zijn deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te raadplegen op de website van BROW STUDIO Academy (https://www.brow-academy.com/). Deze Algemene Voorwaarden worden op verzoek van de Cursist kosteloos toegezonden.

   2.3  Afwijkingen en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Deze instemming brengt nooit met zich mee dat de afwijkende voorwaarden voor de Cursist ook op andere overeenkomsten tussen BROW STUDIO ACADEMY en de Cursist van toepassing zijn.

   2.4  Indien enige voorwaarde in deze Algemene Voorwaarden en in de Overeenkomst opgenomen voorwaarde onderling tegenstrijdig is, geldt de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.

   2.5  Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig is, blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden van kracht. De betreffende niet-geldige bepaling(en) zal/zullen worden vervangen door een andere, wel geldige bepaling die de door de niet geldige bepaling beoogde gevolgen zo dicht mogelijk, zal benaderen.

   2.6  BROW STUDIO ACADEMY is niet gebonden aan typefouten en/of spellingsfouten in de overeenkomst en/of offertes tussen BROW STUDIO ACADEMY en de Cursist.  

   2.7  Wanneer deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn tussen Partijen, dan brengt deze instemming met zich mee dat deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing zijn op andere (toekomstige) Overeenkomsten tussen BROW STUDIO ACADEMY en de Cursist.

   2.8  Bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing, indien en voor zover dwingendrechtelijke voorschriften zich daartegen verzetten. Indien een bepaling op deze grond onder omstandigheden nietig zou zijn geldt de voor BROW STUDIO ACADEMY gunstigste regeling en blijven alle overige bepalingen onverkort van kracht.

   2.9  Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

   2.10 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 3 – De Overeenkomst

   3.1  Een door BROW STUDIO ACADEMY gedaan aanbod is altijd vrijblijvend. BROW STUDIO ACADEMY kan een aanbod, zonder opgave van redenen, intrekken.

   3.2  De Overeenkomst tussen de Cursist en BROW STUDIO ACADEMY komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Cursist van het aanbod van BROW STUDIO ACADEMY. De Overeenkomst komt elektronisch tot stand, door middel van de aanmelding via de website van BROW STUDIO.

   3.3  Nadat de Cursist tot aanmelding over is gegaan, ontvangt de Cursist van BROW STUDIO ACADEMY nadat de betaling voldaan is een schriftelijke bevestiging per e- mail van de aanmelding. Daarin staat vermeldt: de omschrijving van de cursus en wanneer de cursus plaatsvindt. De Cursist ontvangt de factuur digitaal of per post.

   3.4  Nadat de aanmelding is bevestigd, is het voor de Cursist niet meer mogelijk om deze te wijzigen, tenzij BROW STUDIO ACADEMY schriftelijk bevestigt hieraan mee te willen werken.

   3.5  Bij inschrijving voor 14 dagen van aanvang van de training geldt het herroepingsrecht. Deze vervalt op het eerste lesmoment en de cursist hieraan deelneemt. Cursist kan de cursus tot en met 14 dagen na aankoop van de cursus annuleren. Cursist dient dit schriftelijk te doen.

3.6 Cursist kan de cursusdatum tot 21 dagen voor de aanvangsdatum van de cursus wijzigen naar een cursusdatum in de toekomst tot maximaal 6 maanden. Bij overschrijden van het 6 maanden termijn, door schuld van de Cursist, zal 3.7 van toepassing zijn. Er zal dan 70% annuleringskosten in rekening worden gebracht. 

   3.7  Bij annulering tot 1 week voor aanvang van de cursusdatum is de Cursist 70% annuleringskosten van het cursusbedrag verschuldigd.

   3.8  Bij annulering binnen 7 dagen voor de cursusdatum blijft de cursist het gehele cursusbedrag verschuldigd, tenzij er sprake is van overmacht.

   3.9 Indien de cursus naar behoren wordt afgerond ontvangt de Cursist een certificaat van BROW STUDIO ACADEMY. Dit certificaat wordt slechts één keer afgegeven. Cursist dient bij de aanmelding de juiste persoonsgegevens te verstrekken voor op het certificaat. Indien het certificaat gewijzigd dient te worden hiervoor extra kosten in rekening gebracht.

 

Artikel 4 – Prijzen en betalingsvoorwaarden 

   4.1  Alle op de Website van BROW STUDIO ACADEMY genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

   4.2  Betalingen vinden vooraf per iDEAL-betaling plaats tijdens de aanmelding via de website. Op het moment dat de betaling voldaan is wordt de aanmelding afgerond en krijgt Cursist hiervan een schriftelijke bevestiging per mail.

4.3 Betalingen kunnen via Klarna ook achteraf of via termijnen betaald worden. Voor meer informatie over en hun algemene voorwaarden https://www.klarna.com/nl/

 

Artikel 5 – Verplichtingen van de Cursist 

   5.1  De Cursist dient tijdens de cursus de instructies van BROW STUDIO ACADEMY op te volgen voor het goede verloop van de cursus.

   5.2  De Cursist dient zich tijdens de cursus naar behoren te gedragen. Indien na meerdere waarschuwingen de Cursist zich niet naar behoren gedraagt, kan BROW STUDIO ACADEMY de cursus staken waarop de Cursist de cursus dient te verlaten.

   5.3  De Cursist dient op tijd aanwezig te zijn voor de cursus. Als de Cursist meer dan 15 minuten te laat aanwezig is, kan de Cursist de toegang tot de cursus geweigerd worden.

 

Artikel 6 – Uitvoering overeenkomst 

  6.1  Bij de uitvoering van de Dienstverlening zal BROW STUDIO ACADEMY alle redelijkerwijs van BROW STUDIO te verwachten zorg en bekwaamheid aanwenden.

   6.2  De cursus vindt in beginsel plaats op het adres van BROW STUDIO. BROW STUDIO ACADEMY kan – als de omstandigheden hiertoe noodzaken – de locatie van de cursus wijzigen. BROW STUDIO ACADEMY stelt de Cursist hiervan per mail onverwijld op de hoogte.

   

Artikel 7 – Intellectuele eigendom

   7.1  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen behoren alle intellectuele eigendomsrechten toe aan BROW STUDIO ACADEMY. Deze rechten worden niet overgedragen.

   7.2  Het is de Cursist uitdrukkelijk verboden de lesmaterialen van BROW STUDIO ACADEMY, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

   7.3  Het is de Cursist niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten, merken en handelsnamen uit hetgeen door BROW STUDIO ACADEMY geleverd is, te wijzigen, dan wel door een derde dergelijke verhandelingen te laten verrichten.

    

   Artikel 8 – Aansprakelijkheid en vrijwaringen

   8.1  BROW STUDIO ACADEMY is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook doordat zij is uitgegaan van door de Cursist verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor BROW STUDIO ACADEMY kenbaar behoorde te zijn.

   8.2  BROW STUDIO ACADEMY is niet aansprakelijk voor allergische reacties bij de Cursist.

   8.3  BROW STUDIO ACADEMY is niet aansprakelijk voor alle door de Cursist geleden directe of indirecte schade, gevolgschade daaronder begrepen, die verband houdt met een tekortkoming door Cursist dan wel door BROW STUDIO ACADEMY ingeschakelde personen in de uitvoering van de overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld.

   8.4  Als BROW STUDIO ACADEMY, met inachtneming van het voorgaande, aansprakelijk kan worden gehouden, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het verzekerd bedrag dat onder de (bedrijfs-) aansprakelijkheidsverzekering van BROW STUDIO ACADEMY voor uitkering in aanmerking komt. Als de schade niet door de verzekering wordt gedekt of de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het factuurbedrag van de desbetreffende overeenkomst, zulks te allen tijde met een maximum van € 5.000 exclusief BTW.

   8.5  De Cursist vrijwaart BROW STUDIO ACADEMY tegen alle aanspraken van derden, waarvoor BROW STUDIO ACADEMY op grond van het voorgaande niet aansprakelijk is.

   8.6  De bewijslast met betrekking tot enige beweerdelijke aansprakelijkheid van BROW STUDIO ACADEMY berust bij de Cursist. De Cursist aanvaardt deze bewijslast.

    

   Artikel 9 – Verwerking van persoonsgegevens en privacy

   9.1  Persoonsgegevens welke door de Klant aan BROW STUDIO ACADEMY worden verstrekt, zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit op enige wijze anders is bepaald bij wet of de Overeenkomst.

    

   Artikel 10 – Geheimhouding en vertrouwelijkheid

   10.1 Op alle Persoonsgegevens die BROW STUDIO ACADEMY van de Cursist ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze overeenkomst, rust een geheimhoudingsplicht tegenover derden, tenzij anders afgesproken tussen Partijen.

   10.2 Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover de Cursist uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, als het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

 

   Artikel 11. Overmacht

   11.1 Als BROW STUDIO ACADEMY door een haar niet toe te rekenen blijvende tekortkoming niet aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft zij het recht binnen redelijke termijn bij schriftelijke verklaring de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat BROW STUDIO ACADEMY tot enige schadevergoeding tegenover de Cursist is gehouden.

   11.2 Een niet aan BROW STUDIO ACADEMY toe te rekenen tekortkoming wordt als blijvend aangemerkt indien de desbetreffende prestatie niet binnen een redelijke termijn na het intreden van de omstandigheden zal kunnen worden verricht. Deze redelijke termijn wordt geacht in ieder geval 14 dagen te bedragen.

   11.3 Als de prestatie wel binnen een redelijke termijn kan worden verricht is de tekortkoming niet blijvend en kan noch BROW STUDIO ACADEMY, noch de Cursist de Overeenkomst ontbinden. De verplichting van BROW STUDIO ACADEMY tot prestatie wordt opgeschort zonder dat BROW STUDIO ACADEMY tegenover de Cursist tot enige schadevergoeding gehouden is.

 

   Artikel 12 –Toepasselijk recht

   12.1 Op alle met BROW STUDIO ACADEMY gesloten overeenkomsten of daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

   12.2 Bij enig geschil ten gevolge van een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar bevoegd kennis te nemen van het geschil.

    

   Artikel 13 –Wijziging

   13.1 BROW STUDIO ACADEMY is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde bepaling(en) treedt/treden in werking op de bij het wijzigingsbesluit aangegeven datum. Op de website van BROW STUDIO zal na het moment van wijziging een nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden te lezen en downloaden zijn. 

    

   Artikel 14 – Reparatieclausule nietigheden

   14.1    Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of uit de onderliggende overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit tengevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of de onderliggende overeenkomst.

   14.2    Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of de onderliggende overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperkte omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.

   14.3    Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

    

   © BROW STUDIO ACADEMY, 2022.

 

Join the list

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief voor het laatste nieuws, aanbiedingen en updates!

×