fbpx

klachtenprocedure

Artikel 1: Definities

 1. Directie: directieleden van Brow Studio Academy B.V. gevestigd te Hoorn;
 2. Klager: een deelnemer aan een opleiding of training  of een ouder of (andere) wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarige deelnemer;
 3. Klacht: klacht over de organisatie of inhoud van de opleiding of training bij Brow Studio Academy B.V. of de wijze waarop (in een voorkomend geval) deze wordt gegeven.
 4. klachtenfunctionaris: De persoon die is belast met de afhandeling van de klacht.

Artikel 2: Indienen van een klacht

 1. De klacht dient schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend te worden ingediend bij de directie.
 2. Er staat geen klachtrecht open tegen een besluit van algemene strekking.

Artikel 3: Behandeling van de klacht

 1. Iedere klacht wordt doorgeleid naar mevr. P. Zootjes, die optreedt als klachtenfunctionaris. Als de klacht mevr. P. Zootjes zelf betreft, dan wordt de klacht doorgeleid naar mevr. S. Haars die alsdan als klachtenfunctionaris zal optreden.
 2. De klachtenfunctionaris bevestigt de ontvangst van het klacht aan de klager binnen 28 dagen.
 3. De klachtenfunctionaris verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover de directie beschikt.
 4. Binnen ten hoogste 6 weken na ontvangst van de klacht stelt de klachtenfunctionaris de klager in de gelegenheid om zijn/haar klacht toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en aan klager gezonden.
 5. Klachten moeten binnen vastgestelde termijnen zijn afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, moet de deelnemer hiervan binnen vastgestelde termijnen in kennis worden gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien moet er een indicatie worden gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

Artikel 4: Uitspraak

 1. Binnen 10 weken na het horen neemt de klachtenfunctionaris een beslissing naar aanleiding van de klacht. De beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht.
 2. Indien de klager het niet eens is met de uitspraak kan hij zich wenden tot de Geschillencommissie Particulier Onderwijs, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoonnummer: 070 – 3105310, www.degeschillencommissie.nl.
 3. Het oordeel van de beroepsinstantie is voor het instituut bindend; eventuele consequenties worden door het instituut snel afgehandeld.

 

Artikel 5: geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling 

 1. De Klachtenfunctionaris, de Klager en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht. 
 2. De Klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.
 3. Klachten en de wijze van afhandeling moeten worden geregistreerd en voor de duur van vastgestelde termijnen worden bewaard.

 

Join the list

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief voor het laatste nieuws, aanbiedingen en updates!

×